• slide1
  • slide2

RENEKO

picture1
picture2

Decyzje Środowiskowe - Zbieranie Odpadów


W „Reneko” wychodzimy naprzeciwko oczekiwaniom naszych klientów potrzebujących doradztwa i konsultacji w ramach ochrony środowiska. Dzięki szerokiemu doświadczeniu, obszernej wiedzy oraz indywidualnemu podejściu do stawianych przed nami zadań świadczymy usługi na najwyższym poziomie, dzięki czemu zyskaliśmy sobie wielu zadowolonych z naszej obsługi klientów – mamy nadzieję, że Państwo również dołączą do ich grona. W naszej ofercie znajdą Państwo przygotowanie dokumentów: decyzje środowiskowe - oraz zbieranie odpadów

KOMPLEKSOWE DORADZTWO I KONSULTING W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Dla naszych klientów przygotowaliśmy szeroką gamę usług doradczych i konsultingowych obejmujących tematykę ochrony środowiska zgodnie z wymogami prawnymi Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w omawianym zakresie. Działamy na terenie całego kraju.

Zakres prac świadczonych praz naszą firmę „Reneko” to głównie sporządzanie dokumentacji niezbędnej do decyzji administracyjnych, dzięki którym wydawane są decyzje środowiskowe. Sporządzamy także operaty wodno-prawne, dokumenty potrzebne do prowadzenia gospodarki odpadami na zbieranie odpadów, przetwarzanie i wytwarzanie odpadów. Przeprowadzamy audyty środowiskowe, reprezentujemy firmy w trakcie kontroli zewnętrznych, przygotowujemy ewidencje odpadów, raporty KOBiZE, zbiorcze zestawienia odpadów i inne dokumenty.

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów, które potrzebują kompleksowego wsparcia w zakresie ochrony środowiska. Współpracujemy między innymi z inwestorami, firmami produkcyjnymi, zajmującymi się recyklingiem i odzyskiwaniem odpadów, stacjami demontażu i kasacji pojazdów, firmami energetycznymi czy w branży motoryzacyjnej.

POZOSTAJEMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI!

Jesteśmy firmą elastyczną, która w sposób indywidualny podchodzi do każdego ze swoich klientów. Jeżeli poszukują Państwo ekspertów, którzy będą mogli doradzić najlepsze rozwiązania, a także zaoferować obsługę na najwyższym poziomie, jesteśmy stale do usług. Gdy mają Państwo dodatkowe pytania związane z naszą ofertą, zachęcamy do skontaktowania się z nami – będziemy mogli odpowiedzieć na nie dokładnie i również przygotować dla Państwa indywidualną ofertę.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z pełnym zakresem usług naszej firmy „Reneko”, który zaprezentowany jest na stronie internetowej.  

 

Zobacz także co to jest:

 


Decyzje środowiskowe

W ramach naszej działalności oferujemy również usługi związane z wydawaniem decyzji środowiskowych. Takie decyzje wydawane są dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Są to przede wszystkim te przedsięwzięcia, które będą znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wydanie takiej decyzji pozwala podjąć szereg niezbędnych formalności, a w dalszej kolejności rozpocząć dane przedsięwzięcie – jest więc pierwszym etapem uzyskiwania wszystkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych.


Po co jest decyzja środowiskowa?


Postanowienia zawarte w decyzji środowiskowej mają na celu zmodyfikowanie przedsięwzięcia, a w niektórych przypadkach nadanie mu takiego kształtu, by w wyniku podejmowanych działań możliwe było ograniczenie do minimum oddziaływania na środowisko naturalne. Decyzja konieczna jest między innymi, gdy podczas realizacji podejmowane są takie działania jak pobór wody, emisja pyłów i gazów czy wycinka roślinności. 


Z czego składają się decyzje środowiskowe?


W celu uzyskania decyzji środowiskowych przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku dołącza się takie dokumenty jak: 

  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karta informacyjna przedsięwzięcia;
  • kopia mapy ewidencyjnej obejmująca teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie albo mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w takiej skali, która umożliwi dokładne określenie położenia granic obszaru, którego dotyczy wniosek
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o braku uchwalonego planu;
  • wypis z rejestru gruntów, który obejmuje teren, na którym prowadzone ma być przedsięwzięcie, a także obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  • dowód opłaty za wydanie DUŚ.

Zbieranie Odpadów - Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

W ramach świadczonych przez nas usług przygotowujemy dokumentację do decyzji administracyjnych, wraz z prowadzeniem postępowań podczas trwania gospodarki odpadami, składania i przygotowywania wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów. Zbieranie i gromadzenie odpadów jest bowiem działalnością wymagającą zezwolenia. Takie zezwolenie wydawane jest przez organ właściwy ze względu na prowadzoną działalność. Aby otrzymać zezwolenie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. 


Zbieranie odpadów – wniosek


Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien zawierać:

 

  • opracowanie zawierające dane określone w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana; 
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS;
  • zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON posiadacza odpadów, o ile został wydany


Dlaczego my? 


Administracyjna kara pieniężna za brak wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1000000 zł. Oznacza to, że brak uzyskania zezwolenia będzie nieść ze sobą ogromne straty finansowe. Właśnie dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie wniosku. Dzięki doświadczeniu i posiadanej wiedzy jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom naszych klientów i pomóc przygotować odpowiedni wniosek, który pozwoli na uzyskanie zezwolenia.

Reneko