• slide1
 • slide2

RENEKO

picture1
picture2

Decyzje Środowiskowe - Zezwolenia na Zbieranie Odpadów


W „Reneko” wychodzimy naprzeciwko oczekiwaniom naszych klientów potrzebujących doradztwa i konsultacji w ramach ochrony środowiska. Dzięki szerokiemu doświadczeniu, obszernej wiedzy oraz indywidualnemu podejściu do stawianych przed nami zadań świadczymy usługi na najwyższym poziomie, dzięki czemu zyskaliśmy sobie wielu zadowolonych z naszej obsługi klientów – mamy nadzieję, że Państwo również dołączą do ich grona. W naszej ofercie znajdą Państwo przygotowanie dokumentów: decyzje środowiskowe - oraz zbieranie odpadów

 

KOMPLEKSOWE DORADZTWO I KONSULTING W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Dla naszych klientów przygotowaliśmy szeroką gamę usług doradczych i konsultingowych obejmujących tematykę ochrony środowiska zgodnie z wymogami prawnymi Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w omawianym zakresie. Działamy na terenie całego kraju.


Decyzja administracyjna - zezwolenie na zbieranie odpadów.

Zakres prac świadczonych praz naszą firmę „Reneko” to głównie sporządzanie dokumentacji niezbędnej do decyzji administracyjnych, dzięki którym wydawana jest decyzja środowiskowa. Sporządzamy także operaty wodno-prawne, dokumenty potrzebne do prowadzenia gospodarki odpadami na zbieranie odpadów, przetwarzanie i wytwarzanie odpadów. Przeprowadzamy audyty środowiskowe, reprezentujemy firmy w trakcie kontroli zewnętrznych, przygotowujemy ewidencje odpadów, raporty KOBiZE, zbiorcze zestawienia odpadów i inne dokumenty.

Zezwolenia na zbieranie odpadów - do kogo kierujemy nasze usługi?

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów, które potrzebują kompleksowego wsparcia w zakresie ochrony środowiska. Współpracujemy między innymi z inwestorami, firmami produkcyjnymi, zajmującymi się recyklingiem i odzyskiwaniem odpadów, stacjami demontażu i kasacji pojazdów, firmami energetycznymi czy w branży motoryzacyjnej.

Planujesz realizację inwestycji, która może w sposób bezpośredni wpłynąć na środowisko, zdrowie i życie ludzi, którzy mieszkają lub przebywają w otoczeniu planowanych prac? Czy wiesz, jakie dokumenty są niezbędne, żeby rozpocząć prace? Sprawdź.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Jest to decyzja, którą organy wydają dla prac oddziałujących na środowisko i najbliższe otoczenie, a także dla przedsięwzięć o charakterze potencjalnie znacząco oddziałującym na środowisko. Definicję decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia szczegółowo określa ustawa z dnia 18 maja 2005 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Warunki i zasady takiej decyzji kompleksowo reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Decyzja administracyjna o środowiskowych uwarunkowaniach.

Głównym celem wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest określenie zakresu i formy prac w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu wpływały negatywnie na środowisko. W sytuacji, gdy planowane prace swoim zaawansowaniem oddziałują na dany obszar, przed wydaniem dokumentu ze zgodą na realizację działań przeprowadzana jest kompleksowa ocena wpływu na środowisko.

W ramach tej oceny osoba inwestująca środki zobowiązana jest do przygotowania raportu o oddziaływaniu prac na środowisko. Przeprowadzane są także konsultacje o charakterze społecznym. W przypadku inwestycji, które mogą mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ocena wpływu na środowisko nie ma charakteru obowiązkowego i decydującym jest organ wystawiający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Ocena to proces obejmujący:

 • analizę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 • otrzymanie niezbędnych, a także oczekiwanych opinii i ustaleń,

 • zagwarantowanie udziału przez społeczeństwo w postępowaniu.

 •  

  Decyzja środowiskowa to obligatoryjny element uzyskiwania zgody na rozpoczęcie przedsięwzięć, które mogą w sposób znaczący wpływać na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Decyzja ta wydawana jest przed:


  • decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

  • decyzją o pozwoleniu na budowę.

   

  Decyzja środowiskowa jest dokumentem wiążącym organy, które wydają kolejne decyzje na etapie procesu inwestycyjnego. Definiuje ona konkretne założenia planowanych prac.

   

  Do czego niezbędna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia?

  Decyzja środowiskowa określa sposób realizacji inwestycji, żeby prace w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Dokument ten jest konieczny jeśli inwestycja zaklasyfikowana jest do tych, które mogą w sposób znaczący oddziaływać na środowisko. Umożliwia również realizację procesu inwestycyjnego. Organy wydające decyzje uwzględniają założenia, które zawarte są w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach.

   

  Kiedy niezbędna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia?

  Wykaz inwestycji, dla których niezbędne jest uzyskanie decyzji środowiskowej zawarty został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

   

  Dla całej inwestycji urząd wydaje tylko jedną decyzję środowiskową, nawet w sytuacji, gdy realizacja inwestycji narzuca w kolejnych jej etapach uzyskanie dodatkowych decyzji, np. dotyczących ustalenia warunków zabudowy czy pozwoleń na budowę. Jeśli założenia wskazują na budowę wieloetapową, to organ wydaje tylko jedno orzeczenie środowiskowe na każdą z jej części, analogicznie do treści dokumentu.

   

  Kiedy nie jest konieczne posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

  Decyzja środowiskowa nie jest konieczna, w sytuacjach, gdy inwestycja realizowana jest w celu:

  • zapewnienia obronności, granic i bezpieczeństwo państwa,

  • prowadzenia działań o charakterze ratowniczym,

  • zagwarantowania bezpieczeństwa ludności cywilnej.

  •  

   Warto pamiętać o dokonaniu zgłoszenia do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska o konieczności realizacji takiej inwestycji. W sytuacji, gdy po dokonaniu zgłoszenia, wystawiana jest decyzja negatywna, należy złożyć wniosek do regionalnej dyrekcji o decyzję środowiskową.

    

   Raport

   Warto rozważyć zlecenie przygotowania raportu specjaliście o kompetencjach i uprawnieniach wymienionych w przepisach. Osoba taka ma doświadczenie w kompleksowej realizacji raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Eksperci lub firmy specjalizujące się ochroną środowiska mają w swojej ofercie bogaty zakres usług o charakterze doradczym i konsultingowym, który zgodny jest z wymogami prawnymi. Przygotowują także dokumentację wymaganą do wydania pozytywnej decyzji administracyjnej, na podstawie której zostanie przygotowana decyzja środowiskowa.

    

   POZOSTAJEMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI!   Jesteśmy firmą elastyczną, która w sposób indywidualny podchodzi do każdego ze swoich klientów. Jeżeli poszukują Państwo ekspertów, którzy będą mogli doradzić najlepsze rozwiązania, a także zaoferować obsługę na najwyższym poziomie, jesteśmy stale do usług. Gdy mają Państwo dodatkowe pytania związane z naszą ofertą, zachęcamy do skontaktowania się z nami – będziemy mogli odpowiedzieć na nie dokładnie i również przygotować dla Państwa indywidualną ofertę.

    

   Zapraszamy do bliższego zapoznania się z pełnym zakresem usług naszej firmy „Reneko”, który zaprezentowany jest na stronie internetowej.


    

   Zobacz także co to jest:


   Decyzje środowiskowe

   W ramach naszej działalności oferujemy również usługi związane z wydawaniem decyzji środowiskowych. Takie decyzje wydawane są dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Są to przede wszystkim te przedsięwzięcia, które będą znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wydanie takiej decyzji pozwala podjąć szereg niezbędnych formalności, a w dalszej kolejności rozpocząć dane przedsięwzięcie – jest więc pierwszym etapem uzyskiwania wszystkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych.


   Po co jest decyzja środowiskowa?


   Postanowienia zawarte w decyzji środowiskowej mają na celu zmodyfikowanie przedsięwzięcia, a w niektórych przypadkach nadanie mu takiego kształtu, by w wyniku podejmowanych działań możliwe było ograniczenie do minimum oddziaływania na środowisko naturalne. Decyzja konieczna jest między innymi, gdy podczas realizacji podejmowane są takie działania jak pobór wody, emisja pyłów i gazów czy wycinka roślinności. 


   Z czego składają się decyzje środowiskowe?


   W celu uzyskania decyzji środowiskowych przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku dołącza się takie dokumenty jak: 

   • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karta informacyjna przedsięwzięcia;

   • kopia mapy ewidencyjnej obejmująca teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie albo mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w takiej skali, która umożliwi dokładne określenie położenia granic obszaru, którego dotyczy wniosek

   • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o braku uchwalonego planu;

   • wypis z rejestru gruntów, który obejmuje teren, na którym prowadzone ma być przedsięwzięcie, a także obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

   • dowód opłaty za wydanie DUŚ.

   Zbieranie Odpadów - Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

   W celu uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów trzeba złożyć stosowny wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów i ich przetwarzanieW ramach świadczonych przez nas usług przygotowujemy dokumentację do decyzji administracyjnych, wraz z prowadzeniem postępowań podczas trwania gospodarki odpadami, składania i przygotowywania wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów. Zbieranie i gromadzenie odpadów jest bowiem działalnością wymagającą zezwolenia. Takie zezwolenie wydawane jest przez organ właściwy ze względu na prowadzoną działalność. Aby otrzymać zezwolenie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. 


   Wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów.

   Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

   • opracowanie zawierające dane określone w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

   • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana; 

   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS;

   • zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON posiadacza odpadów, o ile został wydany


   Dlaczego my? 


   Administracyjna kara pieniężna za brak wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1000000 zł. Oznacza to, że brak uzyskania zezwolenia będzie nieść ze sobą ogromne straty finansowe. Właśnie dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie wniosku. Dzięki doświadczeniu i posiadanej wiedzy jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom naszych klientów i pomóc przygotować odpowiedni wniosek, który pozwoli na uzyskanie zezwolenia.


   Reneko