• slide1
 • slide2

USŁUGI

picture1
picture2

Operaty Ochrony Powietrza - Raporty Oddziaływania na Środowisko - Kartka Informacyjna Przedsięwzięcia


Zajmujemy się wykonywaniem opracowań w celu regulacji stanu formalno – prawnego z zakresu ochrony środowiska (przewidzianego w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) dla inwestycji planowanych, realizowanych oraz eksploatowanych, które to wymagają decyzji administracyjnych. Firma świadczy również usługi dla zakładów przemysłowych, budowlanych, motoryzacyjnych, pracowni projektowych oraz architektonicznych.

 • Przygotowanie dokumentacji do decyzji administracyjnych, wraz z prowadzeniem postępowań podczas trwania procedur:
  • - Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach);
  • - Raporty Oddziaływania na Środowisko (do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach);
  • - Pozwolenia zintegrowane (IPPC)
  • - Operaty Ochrony Powietrza (do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia);
  • - Operaty wodno prawne (w celu uzyskania pozwolenia wodno prawnego na wprowadzanie ścieków, na pobór wody, wykonanie urządzenia wodnego);
  • - Gospodarki odpadami, do wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów)

 • - Doradztwo prawne na etapie planowanych inwestycji;
 • - Audyty środowiskowe
 • - Reprezentowanie firmy podczas kontroli zewnętrznych.


Firma prowadzi również dokumentację stałą, bieżącą dla firm na zasadach outsourcingu środowiskowego. • - Raporty KOBiZE
 • - Ewidencję odpadów
 • - Zbiorcze zestawienia odpadów
 • - Opłaty za korzystanie ze środowiska, oraz inne zgodnie z wymaganiami prawnymi przewidzianymi w zakresie ochrony środowiska.


W ramach naszej działalności pomagamy w regulacji stanu formalno-prawnego dla zakładów produkcyjnych, a także firm zajmujących się recyklingiem i odzyskiem odpadów, stacji kasacji pojazdów czy firm transportowych, jak również wielu zakładów, których dotyczy obowiązek regulacji formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska. Wykonujemy także dokumentacje i niezbędne opracowania, które są konieczne do uzyskania decyzji czy zezwoleń. 


W ramach naszej działalności wykonujemy takie czynności jak:

 

 • przygotowanie dokumentacji do decyzji administracyjnych, wraz z prowadzeniem postępowań, a więc sporządzamy Karty Informacyjne Przedsięwzięcia, Raporty Oddziaływania na Środowisko;
 • przygotowujemy Operaty Ochrony Powietrza oraz operaty wodnoprawne;
 • zajmujemy się doradztwem prawnym na etapie planowanych inwestycji;
 • wykonujemy audyty środowiskowe;
 • reprezentujemy firmy podczas kontroli zewnętrznych;
 • prowadzimy dokumentację stałą, bieżącą dla firm na zasadach outsourcingu środowiskowego


Operaty ochrony powietrza


Operaty ochrony powietrza sporządzane są w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji do powietrza zgodnie z art. 220 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska. W takim specjalistycznym opracowaniu dokonuje się charakterystyki danej instalacji pod względem technicznym i technologicznym, uwzględniając niezbędne obliczenia dokonywane na podstawie uzyskanych i przeanalizowanych danych dotyczących emisji gazów lub pyłów do powietrza. Aby móc wprowadzać do powietrza gazy czy pyły z instalacji w większości przypadków wymagane jest bowiem specjalne pozwolenie.

Zgodnie z Ustawą Prawa ochrony środowiska wydawane jest ono na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat. W przypadku braku wymagającego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi natomiast opłaty podwyższone o 500% za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów. Niezwykle ważne jest więc zadbanie o prawidłowe sporządzenie operatu. Takiego zadania mogą podjąć się jedynie osoby posiadające niezbędną wiedzę, a w dodatku dysponujące odpowiednim oprogramowaniem oraz doświadczeniem w przygotowywaniu wniosków. Co więcej, osoba, która będzie zajmować się sporządzaniem operatu, powinna być zaznajomione z prowadzeniem procedur administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia. Właśnie dlatego warto skorzystać z usług doświadczonego podmiotu i wybrać naszą firmę. 


Raport oddziaływania na środowisko


Raport oddziaływania na środowisko jest istotnym elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zazwyczaj będącego częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko powinien uwzględniać szereg informacji. Przede wszystkim w raporcie powinien znaleźć się opis planowanego przedsięwzięcia – jego charakterystyka i główne cechy, a także przewidywane rodzaje i ilość zanieczyszczeń.

Raport musi zawierać także opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania zabytków chronionych, przewidywanych dla środowiska skutków, a także opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. To jednak nie wszystkie kwestie, które powinien uwzględniać raport. Jego prawidłowe sporządzenie, które pozwoli na pozytywną ocenę oddziaływania na środowisko, wymaga doświadczenia, wiedzy i odpowiednich umiejętności. W ramach naszej działalności zajmujemy się również wykonywaniem takich raportów.Kartka informacyjna przedsięwzięcia


Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem, który przedsiębiorca planujący inwestycję mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko musi złożyć we właściwym urzędzie gminy jeszcze przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Karta powinna zawierać szereg ściśle określonych informacji o rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, powierzchni zajmowanej nieruchomości, jak również o rodzaju technologii, która ma znaczący wpływ na przedsięwzięcie czy o ewentualnych wariantach przedsięwzięcia. Karta powinna ponadto uwzględniać przewidywaną ilość wykorzystanej wody czy surowców, rozwiązania chroniące środowisko, rodzaj i przewidywaną ilość wprowadzanych do środowiska substancji czy wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

Dokładne wymagania zostały określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Reneko